លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok Krang Thnong

លេខកូដយោង

$ 290 / m²

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Krang Thnong

សង្ខេប

  • លេខយោង 2532830

Similar properties