លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok Krang Thnong

លេខកូដយោង

290 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Krang Thnong

សង្ខេប

  • លេខយោង 2532830

Similar properties