លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

លក់ ដីទ្បូ
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង

240 m²

1.700 $

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 2536648
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 240 m²