លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

លក់ ដីទ្បូ
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង

240 m²

$ 1,700

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 2536648
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 240 m²