ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok

ជួល ដីទ្បូ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

1593 m²

1.700 $

ជួល ដីទ្បូ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2541921
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1593 m²