ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok
ជួល ដីទ្បូ Sen Sok

ជួល ដីទ្បូ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

1593 m²

$ 1,700

ជួល ដីទ្បូ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2541921
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1593 m²