លក់ វីឡា Kampot
លក់ វីឡា Kampot
លក់ វីឡា Kampot
លក់ វីឡា Kampot
លក់ វីឡា Kampot
លក់ វីឡា Kampot

លក់ វីឡា
Kampot Kampong Kandal

លេខកូដយោង

9 បន្ទប់

2.000.000 $

លក់ វីឡា Kampot Kampong Kandal

សង្ខេប

  • លេខយោង 2545295
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់

Similar properties