លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville

លក់ ដីទ្បូ
Sihanoukville Sangkat Bei

លេខកូដយោង

$ 1,800

លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville Sangkat Bei

សង្ខេប

  • លេខយោង 2553000