លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

លក់ ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon BKK 3

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

$ 1,250,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon BKK 3

សង្ខេប

  • លេខយោង 2556469
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់