លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey
លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey
លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey
លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey
លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey Chak Angrae Kraom

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

$ 110,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey Chak Angrae Kraom

សង្ខេប

  • លេខយោង 2601867
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

Similar properties