លក់ ដីទ្បូ Toul Kork
លក់ ដីទ្បូ Toul Kork

លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Tuek L'ak 1

លេខកូដយោង

5553 m²

5.000 $

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Tuek L'ak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2606325
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 5553 m²