ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara

ជួល ផ្ទះល្វែង
7 Makara Veal Vong

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

4.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara Veal Vong

សង្ខេប

  • លេខយោង 2668223
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

Similar properties