លក់ ដីទ្បូ Toul Kork
លក់ ដីទ្បូ Toul Kork
លក់ ដីទ្បូ Toul Kork
លក់ ដីទ្បូ Toul Kork
លក់ ដីទ្បូ Toul Kork

លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeung Salang

លេខកូដយោង

121.6 m²

$ 180,000

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeung Salang

សង្ខេប

  • លេខយោង 2694692
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 121.6 m²