លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov

លក់ ដីទ្បូ
Prek Pnov Kouk Roka

លេខកូដយោង

1791 m²

440 $

លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov Kouk Roka

សង្ខេប

  • លេខយោង 2728740
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1791 m²