លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov

លក់ ដីទ្បូ
Prek Pnov Kouk Roka

លេខកូដយោង

1791 m²

$ 440

លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov Kouk Roka

សង្ខេប

  • លេខយោង 2728740
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1791 m²