លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

លក់ ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង

$ 2,500

លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2728906