លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey

លក់ ដីទ្បូ
Por Sen Chey Samraong Kraom

លេខកូដយោង

523 m²

220.000 $

លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey Samraong Kraom

សង្ខេប

  • លេខយោង 2774727
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 523 m²