លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Russey Keo Svay Pak

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

200.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo Svay Pak

សង្ខេប

  • លេខយោង 2822615
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

Similar properties