លក់ 71 Sen Sok
លក់ 71 Sen Sok
លក់ 71 Sen Sok

លក់
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

$ 126,000

លក់ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2833429