លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo
លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo
លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo
លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo
លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo

លក់ ផ្ទះល្វែង
Russey Keo Tuol Sangke

លេខកូដយោង

113 m²

$ 168,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo Tuol Sangke

សង្ខេប

  • លេខយោង 2900244
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 113 m²