ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Boeng Reang

លេខកូដយោង

23 $ / ខែ

ដីសំរាប់ជួល

- ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ: ដី
- សង្កាត់៖ បឹងរាំង។
- ខណ្ឌ៖ ដូនពេញ។
- ក្រុង / ខេត្ត៖ ភ្នំពេញ។
- ផ្ទៃដី៖ ១.៦៣២ ម ២ ។
- ប្រភេទកម្មសិទ្ធិ៖ ប្លង់រឹង។
- ប្រភេទឡូតិ៍ៈកាច់ជ្រុង។
- តំលៃ ២៣ ដុល្លារ/ម២ ។
- ប្រភេទទិន្ន័យៈសំរាប់ជួល។

សង្ខេប

  • លេខយោង 2906224