ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork
ជួល វីឡា Toul Kork

ជួល វីឡា
Toul Kork

លេខកូដយោង

6 បន្ទប់

544 m²

3.500 $ / ខែ

ជួល វីឡា Toul Kork

សង្ខេប

  • លេខយោង 2906420
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 544 m²

Similar properties