លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Angk Snuol

លេខកូដយោង

4431 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol

សង្ខេប

  • លេខយោង 2906788
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4431 m²