លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Moung Ruessei Chrey

លេខកូដយោង

14 ha

6 $ / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei Chrey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2943459
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 14 ha

Similar properties