លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Moung Ruessei Chrey

លេខកូដយោង

14 ha

$ 6 / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Moung Ruessei Chrey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2943459
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 14 ha

Similar properties