លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Krabei Riel

លេខកូដយោង

9 បន្ទប់

600 m²

300.000 $

លក់ វីឡា Siem Reap Krabei Riel

សង្ខេប

  • លេខយោង 2947834
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 600 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 600 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

នៅជិត

  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • កណ្តាលក្រុង
  • ផ្សារទំនើប

Similar properties