លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Khmuonh

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

175.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Khmuonh

សង្ខេប

  • លេខយោង 2992350
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

Similar properties