លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Por Sen Chey

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

$ 125,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2999346
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់