លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

$ 200,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 3030903
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

Similar properties