លក់ វីឡា
Sihanoukville Sangkat Bei

លេខកូដយោង

11 បន្ទប់

$ 2,500,000

លក់ វីឡា Sihanoukville Sangkat Bei

សង្ខេប

  • លេខយោង 3037363
  • បន្ទប់ 11 បន្ទប់