លក់ វីឡា Sihanoukville

លក់ វីឡា
Sihanoukville Sangkat Bei

លេខកូដយោង

11 បន្ទប់

2.500.000 $

លក់ វីឡា Sihanoukville Sangkat Bei

សង្ខេប

  • លេខយោង 3037410
  • បន្ទប់ 11 បន្ទប់

Similar properties