ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh

ជួល ផ្ទះល្វែង
Daun Penh Phsar Thmei I

លេខកូដយោង

40 បន្ទប់

6.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Thmei I

សង្ខេប

  • លេខយោង 3043186
  • បន្ទប់ 40 បន្ទប់

Similar properties