លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Prek Pnov Ponhea Pon

លេខកូដយោង

$ 165,000

ដីសំរាប់ លក់

ទីតាំង: ស្រុក ពញ្ញាពន់, សង្កាត់ ព្រែកព្នៅ, ខេត្ត កណ្តាល
ទំហំដី: 20m x 50m
ឡូតិ៍ដី: កណ្តាល
ប្លង់: ប្លង់ទន់
តម្លៃ: ​$165,000
លេខកូដ: SBR0055

សង្ខេប

  • លេខយោង 3047812

Similar properties