លក់
Por Sen Chey Samraong Kraom

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

63.000 $

លក់ Por Sen Chey Samraong Kraom

សង្ខេប

  • លេខយោង 3049234
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

Similar properties