ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok

ជួល អគារ
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

35.000 $ / ខែ

ជួល អគារ Sen Sok Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 3050964
  • ផ្ទៃដី​សរុប 540 m²