លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង

$ 1,500,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 3067042