លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh

លក់ ផ្ទះល្វែង
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង

9 បន្ទប់

$ 1,000,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • លេខយោង 3069432
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់

Similar properties