លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork

លក់ ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Phsar Depou I

លេខកូដយោង

6 បន្ទប់

$ 430,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork Phsar Depou I

សង្ខេប

  • លេខយោង 3072146
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់

Similar properties