លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork

លក់ ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Tuek L'ak 1

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

$ 270,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork Tuek L'ak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 3072149
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

Similar properties