លក់ 71 Russey Keo
លក់ 71 Russey Keo
លក់ 71 Russey Keo

លក់
Russey Keo Tuol Sangke

លេខកូដយោង

23 បន្ទប់

$ 350,000

លក់ Russey Keo Tuol Sangke

សង្ខេប

  • លេខយោង 3078950
  • បន្ទប់ 23 បន្ទប់

Similar properties