លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Kouk Khleang

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

$ 300,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Kouk Khleang

សង្ខេប

  • លេខយោង 3078953
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់