លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Por Sen Chey Chaom Chau

លេខកូដយោង

$ 245,000

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey Chaom Chau

សង្ខេប

  • លេខយោង 3078954