លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh

លក់ ផ្ទះល្វែង
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

$ 500,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • លេខយោង 3079075
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់