លក់ ដីទ្បូ Toul Kork
លក់ ដីទ្បូ Toul Kork

លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeung Salang

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

1.400 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeung Salang

សង្ខេប

  • លេខយោង 3110413
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់