លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov
លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov
លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov

លក់ ផ្ទះល្វែង
Chbar Ampov

លេខកូដយោង

$ 86,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov

សង្ខេប

  • លេខយោង 3110466