លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep

លក់ ដីទ្បូ
Kep Kep

លេខកូដយោង

2000 m²

$ 280

លក់ ដីទ្បូ Kep Kep

សង្ខេប

  • លេខយោង 3114163
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2000 m²

Similar properties