លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep

លក់ ដីទ្បូ
Kep Kep

លេខកូដយោង

2000 m²

280 $

លក់ ដីទ្បូ Kep Kep

សង្ខេប

  • លេខយោង 3114163
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2000 m²

Similar properties