លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep

លក់ ដីទ្បូ
Kep Prey Thum

លេខកូដយោង

$ 90,000

លក់ ដីទ្បូ Kep Prey Thum

សង្ខេប

  • លេខយោង 3114165

Similar properties