លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Boeung Kak 2

លេខកូដយោង

1356.88 m²

6.000 $ / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Boeung Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 3114197
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1356.88 m²