លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov
លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov
លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov
លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov

លក់ ផ្ទះល្វែង
Chbar Ampov Veal Sbov

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

$ 70,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Chbar Ampov Veal Sbov

សង្ខេប

  • លេខយោង 3114667
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់