លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

275.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3190517
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់