ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok

ជួល ឃ្លាំង
Sen Sok Khmuonh

លេខកូដយោង

600 m²

$ 2,300

ជួល ឃ្លាំង Sen Sok Khmuonh

សង្ខេប

  • លេខយោង 3190592
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 600 m²