ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok

ជួល ឃ្លាំង
Sen Sok Khmuonh

លេខកូដយោង

600 m²

2.300 $ / ខែ

ជួល ឃ្លាំង Sen Sok Khmuonh

សង្ខេប

  • លេខយោង 3190592
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 600 m²