លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork Tuek L'ak 3

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

600.000 $

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork Tuek L'ak 3

សង្ខេប

  • លេខយោង 3291906
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារការកែកុន