ជួល អគារ
Toul Kork Tuek L'ak 2

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

4.500 $ / ខែ

ជួល អគារ Toul Kork Tuek L'ak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 3309042
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារការកែកុន

Similar properties