លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

390.000 $

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3408692

Similar properties