លក់ អគារ Daun Penh

លក់ អគារ
Daun Penh Boeng Reang

លេខកូដយោង

21 បន្ទប់

$ 2,100,000

លក់ អគារ Daun Penh Boeng Reang

សង្ខេប

  • លេខយោង 3431356
  • បន្ទប់ 21 បន្ទប់

Similar properties